ก๊าซ NGV กับรถยนต สถานีจำหน่ายก๊าซ ผลงานลูกค้า อัตราค่าบริการ คำถามบ่อย
 

  ก๊าซธรรมชาติ คือ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ที่ประกอบด้วยก๊าซมีเทน เป็นส่วนใหญ่

Natural Gas for Vehicle :
NGV ก๊าซธรรมชาติที่ใช้ เป็นเชื้อเพลิงในยานพาหนะ มีการใช้งาน 2 รูปแบบ

  • CNG : Compressed Natural Gas

  • LNG : Liquefied Natural Gas


  • คุณสมบัติพิเศษของก๊าซ NGV

  • ก๊าซ NGV เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด
  • เนื่องจากมีสัดส่วนของคาร์บอนน้อยกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น และมี คุณสมบัติเป็นก๊าซ ทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์มากกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น และเป็นเชื้อเพลิงที่ไม่ก่อให้เกิดควันดำหรือสารพิษที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพของประชาชน

  • ก๊าซ NGV เป็นเชื้อเพลิงราคาถูก (ปัจจุบัน ปตท. ได้กำหนดราคาจำหน่ายเท่ากับ 50% ของราคา น้ำมันดีเซล)
  • เนื่องจาก เป็นเชื้อเพลิงที่สามารถผลิตได้ในประเทศ จึงมีราคาถูกกว่า น้ำมัน และสามารถประหยัดเงินตราต่างประเทศจากการลดการนำเข้า น้ำมันดิบ