ก๊าซ NGV กับรถยนต สถานีจำหน่ายก๊าซ ผลงานลูกค้า อัตราค่าบริการ คำถามบ่อย
 

  ก๊าซ NGV เบากว่าอากาศ เมื่อเกิดรั่วไหล ก๊าซ NGV จะไม่สะสมอยู่ในอากาศจนเกิดการลุกไหม้ เหมือนเชื้อเพลิงอื่น ๆ ขณะที่ก๊าซหุงต้มและไอน้ำมันเบนซินหรือดีเซล หนักกว่าอากาศ เมื่อเกิดรั่วไหลจะสะสมอยู่บริเวณพื้นดิน

ก๊าซ NGV มีความไวไฟน้อยกว่า มีอุณหภูมิลุกติดไฟในอากาศได้เอง( Ignition Temperature) สูงถึง 650 o C ในขณะที่ก๊าซหุงต้มจะติดไฟได้เองที่ 481 o C น้ำมันเบนซินที่ 275 o C และน้ำมันดีเซลที่ 250 o C

 

ข้อเปรียบเทียบ
ก๊าซ NGV
ก๊าซ LPG
น้ำมันเบนซิน
น้ำมันดีเซล
  สถานะ เป็นก๊าซ เป็นก๊าซและจะเก็บ
ในรูปของเหลวที่
ความดัน 7 บาร์
เป็นของเหลว เป็นของเหลว  
  น้ำหนัก เบากว่าอากาศไม่มี
การสะสมเมื่อเกิด
การรั่วไหล
หนักกว่าอากาศจึง
เกิดการสะสมซึ่ง
เป็นอันตราย
หนักกว่าอากาศ หนักกว่าอากาศ  
  ขีดจำกัดการติดไฟ (Flammability
limit, % โดย
ปริมาตร
5-15% 2.0-9.5% 1.4 - 7.6 % 0.6 - 7.5 %  
  อุณหภูมิติดไฟ (Ignition
Temperature)
650 °c 481 °c 275 °c 250 °c