ก๊าซ NGV กับรถยนต สถานีจำหน่ายก๊าซ ผลงานลูกค้า อัตราค่าบริการ คำถามบ่อย
 


เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
สำหรับบุคคลธรรมดา
สำหรับนิติบุคคล
  คุณสมบัติผู้กู้
 • เป็นเจ้าของรถยนต์ที่นำมาติดตั้งอุปกรณ์ NGV หรือเป็นคู่สมรสหรือบิดา / มารดาเจ้าของรถยนต์ที่นำมาติดตั้งอุปกรณ์ NGV
 • มีเงินเดือนหรือรายได้ประจำที่แน่นอนและหน่วยงานต้นสังกัดจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย
 • มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท / เดือนและเมื่อหักภาระหนี้อื่นๆคงเหลือพอผ่อนชำระเงินกู้เพื่อติดตั้ง NGV
 • มีอายุงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี และอายุเมื่อรวมกับระยะเวลาการกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • จดทะเบียนนิติบุคคลและ ประกอบมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • ผลประกอบการล่าสุดมีกำไรไม่น้อยกว่า 2 ปี ติดต่อกัน
 
  วงเงินกู้และระยะเวลา
ผ่อนชำระ
 • วงเงินกู้ตามราคาประเมินของบริษัทติดตั้งอุปกรณ์ NGV แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคัน
 • ผ่อนชำระไม่เกิน 3 ปี
 • วงเงินกู้ตามความเหมาะสมแต่ไม่เกินวงเงินรวมตามใบเสนอราคาของบริษัทติดตั้งอุปกรณ์ NGV
 • วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาทผ่อนชำระไม่เกิน 3 ปี
 • วงเงินกู้เกิน 100,000 บาทผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี
 
  อัตราดอกเบี้ย
 • คงที่ 5 % ต่อปี
 • คงที่ 4 % ต่อปี
 
  หลักประกัน
 • ไม่ต้องมีหลักประกัน
 • ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันและให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้มีอำนาจลงนามค้ำประกันร่วมด้วย
 
  การพิจารณาสินเชื่อ
 • เ ป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร
 • เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร
 
  เอกสารประกอบการยื่น
ขอสินเชื่อเพื่อติดตั้ง
อุปกรณ์ NGV
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานองค์การของรัฐ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้
 • ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้หรือเงินเดือนหรือต้นฉบับอื่นที่แสดงการมีรายได้ที่เชื่อถือได้ของผู้กู้
 • สำเนาใบขับขี่ สำเนาทะเบียนรถหรือสำเนาสมาชิกสหกรณ์ ( กรณีแท๊กซี่สังกัดสหกรณ์ )
 • ใบสมัครโครงการติดตั้ง NGV
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกันหรือผู้มีอำนาจลงนาม
 • หลักฐานการจดทะเบียนบริษัทหนังสือบริคณฑ์สนธิ
 • รายงานการประชุมบริษัท
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนและงบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
 • สำเนาทะเบียนรถยนต์
 • ใบประเมินราคา / ใบเสนอราคาของบริษัทติดตั้ง NGV
 • สำเนาเอกสารกรณีผู้กู้ได้รับอนุญาติจากหน่วยงานของรัฐให้ประกอบกิจการเดินรถหรือ การขนส่งสินค้า
 • ใบสมัครโครงการติดตั้ง NGV